Vergi Hukukuna İlişkin Uygulamalar ve Yaşanan Güncel Sorunlar konulu meslek içi eğitim programı 19-21 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir

26 Şubat 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

İlk Derece Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri Vergi Dava Daireleri Başkan ve Üyelerine yönelik olarak yapılan meslek içi eğitim programı kapsamında;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuata ilişkin hususlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar;

Verginin Konusu, Sorumlusu ve Yükümlüsü, Verginin Ödenmesi ve Usule İlişkin Sorunlar, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin hesaplanması, Dava konusunun belirlenmesi, Özel Usulsüzlük Cezalarının iptaline ilişkin davalarda Danıştay içtihatları, Tebligat, Ara kararlar (Gerekli bilgilerin toplanması vs.), Gerekçe sorunları ( Birden çok gerekçe kurulması ya da hiç gerekçe kurulmaması)

  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer mevzuata ilişkin hususlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar;

Dâhilde işleme rejiminde zamanaşımı (başlangıç ve tesisi edilecek işlemler), 4458 sayılı Kanununun 198/4 maddesinin uygulaması, Özel Usulsüzlük Cezalarının iptaline ilişkin davalarda Danıştay içtihatları, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin hesaplanması, Vergi Usul Kanununun tekerrür ile ilgili (VUK 339 md.) hükmünün uygulanması

  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanunu ve ilgili diğer mevzuata ilişkin hususlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar;

Verginin Konusu, Sorumlusu ve Yükümlüsü; Verginin Ödenmesi ve Usule İlişkin Sorunlar, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin hesaplanması, Dava konusunun belirlenmesi, Tebligat, Ara kararlar (Gerekli bilgilerin toplanması vs.), Gerekçe sorunları ( Birden çok gerekçe kurulması ya da hiç gerekçe kurulmaması)

  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuata ilişkin hususlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar;

Dava konusunun belirlenmesi (tahsilât aşamasına geçilip geçilmediği sorunu), Verginin Ödenmesi ve Usule İlişkin Sorunlar, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin hesaplanması, Tebligat, Ara kararlar (Gerekli bilgilerin toplanması vs.), Gerekçe sorunları ( Birden çok gerekçe kurulması ya da hiç gerekçe kurulmaması)

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuata ilişkin hususlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar;

İşlemi Tesise Yetkili Makam Sorunu, Verginin Sorumlusu ve Yükümlüsü, İndirimli Oran/ Sıfır Oran, Tecil, Terkin ve Teminat, konu başlıklarında eğitimler verilmiştir.