Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Ocak 2020
BİRİMLER

Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Akademinin stratejik planını hazırlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.

b) Akademinin stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak bütçe teklifini hazırlamak.

c) Akademinin performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında rapor hazırlamak.

ç) Akademinin mali raporlarını ve kesin hesabını hazırlamak.

d) Akademinin bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

e) Bir önceki malî yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı malî tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.

f) Akademinin gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Akademinin nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek.

g) Akademinin harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

ğ) Akademinin hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

h) Akademinin görev kapsamına giren işlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, yayımlamak.

ı) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

i) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Strateji geliştirme başkanlığı internet adresi: vizyon.taa.gov.tr