İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

28 Ocak 2020
BİRİMLER

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim planları yapmak ve uygulamak.

c) Akademiye ait yazışma, evrak kayıt, dokümantasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Akademinin ihtiyaçları ve birimlerin talepleri dikkate alınarak mali mevzuat doğrultusunda satın alma ile ihale işlemlerini yürütmek.

d) Akademinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik ve temizlik hizmetleri ile teknik, alt yapı, bilgi işlem, bakım-onarım iş ve işlemlerini yürütmek, koordine etmek.

e) Akademi içerisinde bulunan yatılı ve sosyal tesislerin işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

f) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Akademiyi ilgilendiren davalar ile takip iş ve işlemlerini yerine getirmek.

ğ) Akademiye ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.