“HUKUK REHBERİ” HAZIRLANIYOR

22 Aralık 2021
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay Birinci Başkanlığı ile yaptığı iş birliği çerçevesinde “Hukuk Rehberi”  çalışmasının güncellenmesi ile ilgili bir çalıştay düzenledi. Kızılcahamam’da 22-23-24 Aralık 2021 tarihinde Hukuk Rehberi Çalıştayı düzenlenerek, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından görevlendirilen hâkimler tarafından yapılan çalışmalara son şekli verilecek.

Hukuk Rehberi kitabının özellikle hukuk mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin istifadesine sunulması ile araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması, davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amaçlanmaktadır. Ayrıca hazırlanan eser tüm hukukçulara katkı sunacak.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNCELİĞİMİZ OLMALIDIR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, daha önce Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca 2013 yılında hazırlanan ‘Hukuk Rehberi” çalışması Akademi tarafından geliştirilmek üzere devralınmış, Yargıtay Başkanlığı ile işbirliği yapılarak güncelleme çalışmalarına başlanıldığını belirterek, yaklaşık bir yıldır süren çalışmanın bu Çalıştay sonrasında tamamlanacağını belirtti.

Başkan Özdemir: “Çağdaş medeni ülkelerin tümünde hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri esas alan bir adalet sisteminin mevcudiyeti asıldır. Adalet hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Bu kapsamda adalet hizmetini yerine getiren hâkim, Cumhuriyet savcılarının yetkin ve donanımlı olması için eğitim kilit rol oynamaktadır.

Akademimiz “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanı ile karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirme amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

ANLIK BİLGİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Akademinin görevleri arasında; hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda yayınlar yapmak da var. Bu kapsamda bugün bizi burada bir araya toplayan çalışma çok önemli bir çalışma. Çünkü daha öncesinde Adalet Akademisi olarak gerek Yargıtay Başsavcılığımız, gerekse Yargıtay Başkanlığımızla ortak yürüttüğümüz kitap çalışmaları meslektaşlarımızın ve tüm hukukçuların kullanımına sunuldu.

Bildiğiniz üzere Yargıtay Başsavcılığımızla iki temel eser hazırladık. Bir eserimiz “Ceza Muhakemesinde Toplanması Gereken Deliller” diğeri ise “Yargıtay Ceza Daireleri Uygulamasında Sık Karşılaşılan Bozma Sebepleri” isimli eser. Yargıtay Başkanlığı ile de “Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları” isimli eseri yayınladık.

Bugüne kadar özel hukuk alanında her konunun yer aldığı kapsamlı bir eser üretememiştik. Yaptığımız çalışmalarda daha öncesinde Yargıtay’ın bazı dairelerinin çalışmasıyla ortaya konulan üç yüz sayfalık “Hukuk Rehberi” diye bir çalışma tespit ettik. Yargıtay Başkanımızın da tensipleriyle bu çalışmayı devralarak, yeni bölümler eklemek suretiyle bu çalışmanın güncel bir versiyonunu hazırlama noktasında çalışmalara başladık.

HUKUK REHBERİ ÇALIŞMASI EĞİTİM FAALİYETLERİMİZİN TAMAMLAYACISI OLACAK

Hukuk Rehberi kitabı basıldıktan eğitim faaliyetlerimizin tamamlayıcı bir parçası olacaktır.

Güncellenen “Hukuk Rehberi” kitabının hâkimlerin istifadesine sunulması ile araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması,  davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amaçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlarımızın da adalete kavuşma süreleri kısalacak ve adalete olan inançları artacaktır. İlk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin daha isabetli şekilde karar vermeleri, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünü azaltacaktır.

Güncelleme çalışmaları nihayete erdiğinde özel hukuktaki çoğu dava türüne ilişkin görevli ve yetkili mahkeme, İlgili mevzuat, Yargılama usulü, Araştırılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Konu anlatımı, Uygulamada sıkça hataya düşülen ve bozma nedeni yapılan konular, Harç ve diğer yargılama giderleri, Örnek tensip zaptı, Örnek öninceleme tutanağı, Örnek ilk derece mahkemesi kararı, Örnek bölge adliye mahkemesi kararı, Emsal Yargıtay kararı gibi bilgiler kitapta yer alacak.