SAYIŞTAY BAŞKANI METİN YENER, ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE MESLEK SÖYLEŞİSİNE KATILDI

28 Haziran 2022
Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Akademi Söyleşileri”  etkinliklerinde Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayları ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener,  Hâkim ve Savcı adaylarıyla yaptığı söyleşide, Sayıştay’ın kuruluş amaçlarından bahsederek, hâkim ve savcılık mesleği ile ilgili görüşlerini sundu.

Sayıştay Başkanı Yener, Sayıştay Kurumunun TBMM adına denetimler yaparak, kamuda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetimler yaptığını ve yapılan incelemeleri kesin hükme bağladığını, inceleme ve denetleme görevi gören bir kurum olduğunu ifade etti.

Yener: “Sayıştay’ın iki temel fonksiyonu var ve Anayasal bir kurum olduğunu da belirterek başlamak istiyorum. Sayıştay, TBMM adına kamu kaynaklarının denetlenmesi ve raporlanması fonksiyonu yönüyle bir yüksek denetim kurumu, hesapların kesin hükme bağlanması fonksiyonu yönüyle de bir hesap mahkemesidir. Sayıştay, denetimlerini yaparken kanunda belirtilen esaslara uyar. Sayıştay denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütür. Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz. Kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez. Denetimler, uluslararası standartlara uygun ve güncel denetim metotları uygulanarak gerçekleştirilir.

Tüm Dünya’da yüksek denetimin kapsamı ve yöntemi, amaçları, işlevleri ve toplumsal etkileri açısından yeni bir boyut kazandı. Bu nedenle diğer ülkelerin kullandığı uygulamalardan da faydalanmakta fayda var. Sayıştay'ımız da bu bilinçle diğer ülke sayıştayları ile iş birliği yapmakta ve denetim çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Sayıştay, değişen denetim ekseninde oluşturulan katma değere, bu değerin ölçülerek analiz edilmesine ve toplumun tüm kesimlerinde karşılık bulmasına artık daha fazla önem vermektedir. Sayıştay bizatihi denetimlerinin öncelikli bir amaç olmadığı, kamu kaynaklarının sağlıklı kullanımına bir katkı olduğu, vatandaşın refah düzeyinin artırılmasına bir destek olduğunun bilincindedir. Kamuoyundan gelecek öneriler Sayıştay'ın görevlerini daha iyi bir biçimde yerine getirmesinde önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Akademi Söyleşileri programında Devlet, Denetim ve Sayıştay konuları ile ilgili adaylara bilgi verdi.