KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANI PROF.DR. FARUK BİLİR, ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE MESLEK SÖYLEŞİSİNE KATILDI

07 Haziran 2022
Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Akademi Söyleşileri”  etkinliklerinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Adli Yargı Hâkim ve Savcı adayları ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Hâkim ve Savcı adaylarıyla yaptığı söyleşide, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgi vererek, kişisel veriler ile ilgili haklardan bahsetti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilir hâle getiren bilgilerin kişisel veri olarak adlandırıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Bilir: “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.  Kişisel verilerin korunması ise kişinin kendisinin korunmasıdır, temel bir insan hakkıdır. Esasında kişisel verilerin korunması bir araçtır, amaç ise kişinin bizzat kendisinin korunmasıdır. Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi, mal ve hizmetlerin sunulmasında veriye dayalı yönetim anlayışının benimsenmesi ve günlük yaşamın işleyişi içerisinde kişi, kurum ve kuruluşların önemli ölçüde veri işleme faaliyetinde bulunması kişisel verilerin korunmasına yönelik ihtiyacı artırmıştır.” Dedi.

Herkesin veri sorumlusundan kendisiyle ilgili bilgi alma hakkı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilir: “Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve imha işlemlerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun, hakların kullanımı konusunda iki aşamalı bir başvuru usulü öngörmüştür. Buna göre; kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, yani kanundaki ifadeyle ilgili kişiler, önce veri sorumlusuna başvurmalıdır. Veri sorumlusuna yapılan başvurudaki talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemiş olması durumlarında kişiler Kurula şikâyet hakkını elde edeceklerdir. Şikâyet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak kişinin veri sorumlusuna yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya otuz gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir. İlgili kişinin Kurula şikâyette bulunmasında öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gündür. Veri sorumlusuna başvuru zorunlu, Kurula şikâyet ise isteğe bağlıdır”. İfadelerine yer verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir Akademi Söyleşileri programında Kişisel Verilerin Korunması söyleşisi sonrası adayların sorularını cevaplandırdı.