TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLE UNICEF İŞ BİRLİĞİNDE ÇOCUK KORUMA VE ADALET SİSTEMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ BAŞLADI

30 Mayıs 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde ‘Çocuk Koruma ve Adalet Sistemi Eğitici Eğitimi’ programı başladı.

UNICEF ile Adalet Akademisinin işbirliği sayesinde, yargılama sürecinde çocuğun yüksek yararının korunması ve çocuk dostu adalet bilincinin aşılanması amaçlanıyor. Düzenlenen eğitici eğitimi programı ile de Çocuk Adalet Sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Çocuk Koruma ve Adalet Sistemi Eğitici Eğitimi Programı açılış konuşmasında, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün tesisinin ancak güçlü bir adalet sistemi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GÜÇLÜ BİR ADALET SİSTEMİ İLE MÜMKÜNDÜR

Başkan Özdemir: “Modern dünyada; bir toplumun, devletin ve kurumlarının saygınlığı ve gücü adalete ve hukukun üstünlüğüne verilen değer ile ölçülmektedir. Hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün tesisi ancak güçlü bir adalet sistemi ile mümkündür. Adalet sisteminin, yargının iyi işleyebilmesi için hâkim ve savcıların iyi bir eğitim almaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Akademimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

KESİNTİSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM MODELİNİ BENİMSEDİK

Hâkim savcı eğitimi; adaletin, yargının kaderini değişecek derecede önemi haizdir.  Bu yüzden adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim anlayışına göre hareket ediyoruz.  Aday eğitimine yönelik “Yeni Müfredatın Belirlenmesi” hususunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Belirlenen müfredat doğrultusunda eğitimler vermeye iki yıldır devam ediyoruz. Ayrıca şeffaflık gereği Müfredatı internet sitemizde ilan ettik. Yeni müfredata uygun materyal üretimine devam ediyoruz.  Yurt dışı eğitimler de; eğitim odaklı işbirliği anlayışıyla 8 farklı konuda eğitim programı hazırladık.  Yüz yüze ve Online programlarla çok farklı ülkelerin katılımıyla eğitimleri gerçekleştireceğiz.  Meslek içi eğitim kapsamında; “Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” başlıklı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, yaklaşık 24.000 hâkim ve savcıya yönelik meslek içi eğitimlerin, uzaktan eğitim teknolojileri ile yeni yöntem ve metotlar da dikkate alınarak yeniden yapılandırılmasıdır. Bu çerçevede, en son Bursa ve Antalya illerinde gerçekleştirdiğimiz meslek içi eğitimler vesilesiyle, akademisyenlerin de katılımı ile saha ziyaretleri yaptık. Çalışmalar sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, hâkim ve savcı eğitimini daha etkin ve verimli şekilde yürütmeyi arzu ediyoruz. 

 “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması” nın faaliyetlerine devam ediyoruz. Gerekçeli karar yazımına ilişkin standartları bu yıl belirlemiş olacağız. Yaklaşık bir yıllık sürede 1500 kişiye eğitim vereceğiz.  Akademi olarak hâkim savcı eğitimine yönelik çalışmalarının yanı sıra kamuoyunda adalete olan güveni artırmak amacıyla, her yıl farklı konularda sempozyumlar düzenlemekteyiz.  Bu yıl ‘’Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu’’, ‘’6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 10. Yılında Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu’’, Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı’’, ‘’İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu’’, ‘’İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Üzerine Uluslararası Eğitim Programı’’nı düzenledik. Hukukun bir çok alanında sempozyum düzenlemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI

Geleceğimizin teminatı olan çocuklar, toplumun korunması gereken en hassas kesimi oluşturmaktadır.  Ruhsal ve fiziksel yönden gelişimini henüz tamamlamamış olmaları, çevresel faktörlerin etkisine ve yönlendirmeye açık olmaları nedeniyle çocuklar hukuken koruma altındadırlar. Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan gelişimleri, gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmaktadır.  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların yaşam hakları, gelişme hakları, korunma hakları ve katılma hakları düzenlenmiştir. Hukukumuzda da çocukların korunmaya muhtaç durumları nedeniyle özel olarak korunmaları ve yüksek yararlarının dikkate alınması için özel düzenlemeler getirilmiştir. Akademi olarak UNICEF işbirliği ile hayata geçirdiğimiz çocuk koruma ve eğitici programı ile çocuğun yüksek yararının korunması için, mevcut eksikliklerin saptanarak sistemin daha iyi hale getirilmesi amacını gerçekleştirmeyi arzu etmekteyiz.  Çocuğun yüksek yararının korunması ve çocuk dostu adalet anlayışına büyük önem atfetmekteyiz.

ADAYLARIMIZ HAZIRLIK EĞİTİMİNDE ÇOCUK KORUMA KANUNU UYGULAMALARI DERSİ ALIYOR

Hâkim ve savcı adaylarına 3 aylık hazırlık eğitiminde 9 saatlik 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Uygulamaları dersi vermekteyiz. Bu dersler sayesinde geleceğin hâkim ve savcılarına, çocuğun yüksek yararının korunması ve çocuk dostu adalet bilincini aşılamaktayız.  Mağdur hakları ve adli görüşme odaları seminer dersi ile de hâkim ve savcı adaylarının mağdur çocukların yüksek yararının korunması için gerekli yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktayız.  Yine Akademideki uzmanlarımızla hâkim ve savcı adaylarına yönelik adalet psikolojisi dersimiz de çocuk adaleti bakımından önem taşımaktadır. Özellikle, bu kapsamda ‘’adalet sisteminde çocuk’’ ve ‘’mağdur psikolojisi’’ başlığı altında ‘’çocuk mağdurlar’’ konularına temas ediliyor. Böylece, hâkim savcı adaylarımızın çocuk dostu adalet bilinci daha da pekişmektedir.

ÇOCUK ADALET MODÜLLERİ HAZIRLANDI

2012-2015 yılları arasında yürütülen ‘’Çocuklar İçin Adalet Projesi’’ kapsamında daha evvel hazırlanan ‘’Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları İçin Çocuk Adalet Sistemi El Kitabı’’nı UNICEF ile birlikte revize edilerek ‘’Aday Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi’’ modülleri hazırladık.   UNICEF ile hazırladığımız bu modüller hem burada eğitici eğitimlerinde materyal olarak kullanılacak hem de Akademi’de aday eğitimi ve hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerinde önemli bir kaynak olacak.  Bu nedenle modülün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Akademi olarak, çocuğun yüksek yararının korunması amacına yönelik birçok çalışma yaptık.

‘ÇOCUK DOSTU ADALET’ KAVRAMINA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ

26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘’Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin haklarının Daha İyi Korunması’’ konulu çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, boşanma davalarında velayetin tayini ve kişisel ilişki kurulması ile ilgili olarak, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi için gerekli olan planlamaları yaptık. Çocuk dostu adalet kavramının benimsenmesi amacına yönelik olarak çevrim içi eğitim faaliyetleri de düzenlemekteyiz. 2021 yılında ‘’5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulamaları’’ ve ‘’Çocuk Mahkemesinde Yapılan Yargılama Usulü’’ konularında çevrim içi eğitim düzenledik. 2022 yılında ise ‘’Çocuk İhtisas Mahkemeleri ve Uygulamaları’’ ve yine ‘’Çocuk Mahkemesinde Yapılan Yargılama Usulü’’ konularında çevrim içi eğitim düzenledik. Bu amaca yönelik olarak eğitimlerimiz artarak devam edecektir.  UNICEF ile güçlü işbirliğimiz sayesinde, yargılama sürecinde çocuğun yüksek yararının korunması ve çocuk dostu adalet bilincinin aşılanması amacını gerçekleştirme yolunda önemli yol kat edeceğimize canı gönülden inanıyorum.

İyi bir geleceğin inşasında çocukların korunması gereklidir ve bu kapsamda hepimize birtakım görevler düşüyor. Sizlere geleceğimiz olan çocuklarımızın adalet sisteminde korumasını adına bu çalışmada görev aldığınız için gönülden teşekkürlerimi sunarım. Yapacağınız kıymetli katkılar ve görüş alışverişleri neticesinde Çocuk Koruma ve Adalet Sisteminde çok önemli bir fark yaratılacağına inanıyorum. Toplantıların etkin ve verimli geçmesini temenni ediyorum.” İfadelerine yer verdi.