CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR İLE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

9 Eylül 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi kapsamında “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar” İle “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” Eğitimleri programı Samsun’da düzenleniyor.

Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Eğitimleri açılış programına Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan vekili Pınar Başpınar,  Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun ile hâkim-savcılar ve akademisyenler katıldı.

İki gün sürecek programda; ceza hukukunda gerekçeli karar hakkı, gerekçenin genel esasları, gerekçeli karar alma hakkı içtihatları, gerekçede dikkat edilmesi gereken noktalar, ara kararlarda gerekçe, gerekçede yorum ve AİHM, AİHS madde 5’in uygulama kapsamı ve tutuklamaya alternatif tedbirler konularında eğitimler yer alacak.

ÖZDEMİR: ÇALIŞMA TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP

Programın açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: “ Yenilenen ve güçlenen yapısı “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Bu amaçla; Uygulamaya dayalı eğitim modeli; Akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu modelin merkezinde de, dava dosyalarının iyi analizi, delillendirme ve gerekçe yazımı bulunmaktadır. Hukuk metodolojisine uygun karar yazımı, bir hukuki gerekçelendirmenin temelinde kaleme alınmış yargı kararlarının ortaya konulması denetlenilebilirliği artıracaktır.

Yargı kararlarında gerekçelendirme çalışmasını, hâkim ve savcılar ile adayların gerekçe konusunda yetkin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlama düşüncesiyle paydaşlarımızla birlikte, 2020 yılı Ekim ayında başlattık.  Çalışmanın amacı; yargı sistemimizde karar yazma tarzının sistemli bir biçimde yeniden oluşturulması, standartların belirlenmesi ve geliştirilmesidir. Bu çalışmanın merkezinde de; tarafların iddia ve savunmalarının etkisinde kalmadan, vakaların objektif olarak ortaya konulması; tarafların iddia ve savunmalarını dikkate alarak, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ve hukuki meselenin tespit edilmesi; hukuki nitelendirmenin doğru yapılarak delillerin tartışılması, değerlendirilmesi ve gerekçelendirilmesi ile karar metinlerinde hukuki terim ve kavramların titizlikle seçilerek, Türkçenin doğru ve etkili biçimde kullanılması bulunmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından hayata geçirilen bu çalışmanın, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yürütülmesi planlanmaktadır. Temel hedefimiz; meselenin tüm paydaşlar tarafından içselleştirilmesi ve sonuç alınmasıdır.  Bu çalışmayı, 3 yıllık bir sürece yayılacak şekilde planladık. Çalışmanın paydaşları olan kurumların katılımıyla Çalışma Grubu, güzide üniversitelerimizi temsil eden hocaların katılımıyla da Bilim Kurulu'nu oluşturduk.  Yine bu çalışmanın; ihtiyaç analizlerinden başlayarak, sorunların tespit edilmesine, çözümlerin ulusal ve uluslararası çalıştaylarla olgunlaşmasına, elde edilen çıktıların yayınlara ve eğitim materyallerine dönüşmesine, diğer paydaşların aksiyon değişikliğinden mevzuat değişikliğine kadar birçok konuya ışık tutmasını hedefliyoruz.

Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması ve Avrupa Konseyi ile yürüttüğümüz Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi işbirliğinde düzenlenen bu eğitimlerde amacımız hâkim ve savcılarımızın karar yazma konusundaki becerilerinin daha da gelişmesine katkı sunmaktır. Gerçekleştireceğimiz bu eğitimlerde gerekçenin genel esasları, gerekçeyi karar alma hakkına yönelik ulusal ve uluslararası içtihatlar kapsamında ele alarak, dinamik, interaktif bir yöntemle gerekçeli karar uygulamaları ve gerekçenin nasıl yazılması gerektiği hususlarında farkındalığın artırılmasını hedeflemekteyiz. Özgürlük ve güvenlik hakkı eğitimleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde yer alan temel unsurları, koruma tedbirlerinde ve özellikle tutuklama kararlarında gerekçelendirmenin keyfilikten uzak bir biçimde nasıl yazılması gerektiği hususları da eğitimlerimizin konusunu oluşturmaktadır. Konuşmamı bitirirken, Avrupa Konseyine, Proje ekibine ve katılımcılara teşekkür ediyor, eğitimin hedeflenen amaçlarına ulaşmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.